Pan czyni dzieła sprawiedliwe

PAN CZYNI DZIEŁA SPRAWIEDLIWE
A
Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę uciśnionych,
             h
Swoje drogi objawia Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela.
           A                                         h
Bo miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i łagodny,
       E                                            A       D                 A
Nie wiedzie sporu do końca, nie płonie gniewem na wieki. /2x